Kirkeby Idrætsforeningens historie

Kirkeby Idrætsforening blev stiftet i 1944.


Til 50 års jubilæet i 1994 fik Idrætsforeningen Erik Hansen (tidl. skoleinspektør på Privatskolen Ida Holst  og tidl. redaktør på Den Lille Avis) til at skrive et  jubilæumsskrift.
Fra dette jubilæumsskrift er det følgende taget - frit skrevet af.

Jubilæumsskriftet kan findes i Idrætsforeningens lokaler eller downloades her.

Baggrunden for starten af KIF
Starten på Kirkeby Idrætsforening i 1944 havde ikke noget med besættelsen at gøre. Det havde heller ingen politiske undertoner understreges fra flere sider. Måske var der lidt med friskolekredsen i Egebjerg kontra kredsen omkring Kirkeby skole, som har spillet ind. Var der noget, så var det i hvert fald ikke noget, man talte om. Men det er først og fremmest et nyt forsøg på at få skabt nogle rammer for de unges idrætslige udfoldelser under ordnede forhold i forening, der var årsagen.

De første 10 år
Det var fra starten først og fremmest, fodbold, håndbold, bordtennis og badminton, der blev dyrket. Faktisk havde Kirkeby i denne 10 års perioden sin absolut storhedstid på håndboldfronten. Gode spillere fra hele det sydfynske område søgte til Kirkeby. Nogle havde over 30 km. at cykle for at komme til træning. Da klubben var på sit højeste rådede man om sommeren over fire herrehold og to damehold samt to drengehold og to pigehold. I vintersæsonen deltog man med to dame - og to herrehold.
4 formænd havde foreningen i denne ti års periode

Perioden 1954 - 1964
Det er alle bestyrelsers klare pligt at leve op til foreningens vedtægter. Men for at kunne klare dette må økonomien være i orden. I denne periode her optræder der både små underskud og små overskud. Pengene var meget små, og kontingenterne var meget lave. I 1958 blev det f.eks på generalforsamlingen vedtaget, at "børnene skulle give kr. 3,- for medlemskort og juniorene kr. 5,- og seniorerne kr. 18,- for et helt år. Endvidere blev man enige om at tage kr. 1,- for de passive medlemskort, også for et helt år".
Det var altså ikke ad den vej, de store midler kom ind. Hidtil havde man holdt baller i forsamlingshuset for at tjene penge til foreningens drift, men som det står skrevet den 27 januar 1955 " Da de sidste baller, vi har afholdt, har givet underskud, har vi vedtaget at holde bal på Stenstrup Kro lørdag den 12 februar " Det blev en økonomisk succes, for der afholdes baller på kroen både i marts, april, maj, september og november det år. Kroballerne fortsætter frem til 1960, hvor man vender tilbage til forsamlingshuset. Der blev dog i perioden i forbindelse med sportsstævner afholdt baller i forsamlingshuset. Den væsentligste årsag til, at man flyttede foreningens baller til Stenstrup Kro, var selvfølgelig at der ikke fantes spiritus bevilling i forsamlingshuset. Denne får man i 1960.
I
 1959 forsøger foreningen sig for første gang med Amerikansk lotteri. Andespil er afholdt adskillige gange. Den helt "vilde" ide m.h.t at få kroner i kassen fik man i starten at 1960èrne. Sammen med Borgerforeningen engagerede man lily Broberg til at underholde. Hun skulle have en hel formue for at optræde, nemlig 1.800, - kr. Overskuddet på arrangementet blev 633,86 kr.

Perioden 1964 - 1967 og 1971 - 1973
En trist nedtur, en pause og en glædelig genoplivning.
I 1967 "dør" foreningen eller om man vil, foreningen  går i dvale tilstand. Og genopstår først igen i maj måned 1971. Som Erik Hansen skriver i jubilæums-skriftet - så er det meget let for eftertiden at konkludere at bestyrelsen fra 67 både manglede evnen til at lede og troen på, at noget kunne fortsætte. Men det er næppe hele sandheden. Det hosliggende samfund har efter hans mening også svigtet. De fleste i sognet kan da kun være interesseret i, at der opretholdes et velfungerende foreningsliv til gavn for både unge og ældre.
Men det kræver narurligvis god vilje, hjælp og støtte til de mennesker, der har påtaget sig opgaven at sidde i bestyrelsen.
Da foreningen genopstod havde gymnastikken  førsteprioriteten med hele 7 hold. Desuden var der Badminton for børn og voksne samt vollyball. Til generalforsam-lingen blev der fremsat ønske om at der også blev opstartet fodbold i ungdoms-afdelingen, hvilket skete.
Det lange seje træk skulle nu tages, og det blev taget! Det meste lykkede, bl.a blev det muligt at tilmelde et serie 4 hold til forårsturneringen 1973. De store fester holdt man sig fortsat langt fra, men mindre fester forsøger man sig med. Den 13. januar 1973 holder man en såkaldt sparefest i huset, hvor danse-orkestret er en båndoptager. Året slutter med juleafslutning for ungdoms-afdelingen med chokolade, film og popbal.
Loppemarked tages på programmet første gang i maj 1973 med to dages indsamling og een markedsdag. Overskud 1.303,- kr. Og kommunen bevilliger 3.000,-kr. til nye fodboldmål. Store tal i en lille forenings regnskab. Det lykkedes også det år at gennemføre Sct. Hansbål med heks, midsommersang, båltale, pølsespisning og sodavandsdrikning.

Perioden 1974 - 1983
Som det dog går! - Fremgang over hele linien!
Dette tiår er kendetegnet af een lang række fremgange og meget få tilbageslag. Det er perioden hvor KIF for alvor og i stigende grad sætter sine spor i lokalsamfundet. Flere og flere mennesker tager aktivt del i foreningens liv og arbejde. Og den evige og seje kamp for at skaffe kroner i kassen lykkes mere og mere takket være nye tilskudsordninger, højere kontingenter, men fortsat også energisk arbejde med papirindsamlinger m.v og ikke mindst overskuddene fra sommerfesterne.
En af foreningens allerstørste succeser, sommerfesterne, kommer for alvor i gang i 1978. I det første program står der indledningsvis:" Igen i år arrangere Kirkeby Idrætsforening sommerfest. Formålet med festlighederne er at skaffe ekstra kontante tilskud til foreningens drift, men samtidig også et forsøg på, at få så mange af Kirkebys borgere til at slutte op omkring Idrætsforeningen." Denne formulering undergår små ændringer gennem de næste år, men hovedsigtet er det samme. Det første år strakte festen sig over fire dage.
I 1981 får foreningen stillet et lokale på Kirkeby skole til rådighed. Og den 16. august 1982 holdes det første bestyrelses møde i klubhuset.
Aktiviteterne er nu mangfoldige. foruden fodbold for alle aldre og alm. gymnastik - ses nu mor og barn gymnastik, træningslejr i Oxbøl. Fastelavnsridningen gav 3.625,50 kr., loppemarkeder, spillegilder, papi-og flaskeindsamlingerm.m.m.
På generalforsamlingen bliver der "fra salen" spurgt, om ikke andre aktiviteter kunne få plads på programmet såsom håndbold og bordtennis. "Det så man fra klubbens side gerne, men folk må selv vise initiativ, før klubben vil gå i gang med noget sådan"  Klar besked må man sige. - Her kan du få alt, men du skal selv gøre en indsats!

Perioden 1984 - 1994
Et tiår med overblik, nytænkning og styring.
I
 1986 sætter sommerfesten rekord med en omsætning på 100.000,- kr. Og et overskud på 25.000,- kr.
KIF`s formål er " Ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel." Dette formål tager bestyrelsen alvorligt, og den drøfter flere gange mulighederne og bliver enige om at gå ind for et samarbejde med: Kirkeby Skole, Kirkeby Børnehave og Fritidscenter, Egebjerg Friskole og Borgerforeningen. Et borgermøde på Kirkeby skole med ca. 85 personer deltager i debatten om Kirkeby år 2000. Carsten Abild, kenddt politikker, lægger op til en gruppe drøftelse. De mange ønsker blev samlet og bearbejdet i en "KOO-gruppe" Resultaatet af alt dette blev, at der skulle laves et Sogneblad, som skulle udkomme i månederne oktober, november, december. Ligeledels 3 familieaftner den første fredag i de samme måneder. Fredagsåbent blev de kaldt og gennemført med stor succes. Programmet var spisning med efterfølgende aktiviteter og hygge.
I 1993 er overskuddet for sommerfest ugen på ca. 80.000,- kr.

Perioden 1994 - 2004
En "lille" forening - hvor store drømme føres ud i livet.
Efter i mange år at have ansøgt om en fodboldbane mere, vælger foreningen at købe et stykke mark - anlægge en ny fodboldbane og så forærer den til Kommunen. Lys på kampbanen får vi også.
Og så er det at Fåborg Havn skal ombygges og der står en ½ hal - som sælges. Køber er Kirkeby Idrætsforening som så ved hjælp af rigtig mange frivillige hjælpere opfører hallen - nu i mursten og da man så alligevel er i gang, kan den ligeså godt få en tilbygning i 2 etager a 60 m2 med det samme. November 2004 indvies hallen officielt ved et brag af en fest dag.
Meget af ovenstående lykkedes bl.a fordi et par stykker fra bestyrelsen var til en inspirations dag, hvor de hørte om at cykle penge ind.